Nyheter

Noen momenter i forbindelse med leasing

I takt med synkende salg av nybiler markedsfører bilforhandlerne leasing oftere og oftere. Det markedsføres med at det er en rimeligere inngangbillett til en ny bil. Hva som lønner seg må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Og leasing-kontraktene har mange  komponenter man må forholde seg til.

En bilnøkkel på et nøkkelknippe med teksten LEASING i rødtLeasing innebærer at man leier en ny bil for en fast månedssum over tre år. Ved inngåelse av avtalen betaler man et engangsbeløp. Det får man ikke tilbake når leieavtalen er over. Du betaler til et finansieringsforetak som har kjøpt bilen du vil ha av en forhandler. Den årlige kjørelengden kan økes, men ikke reduseres.  Skattemessig fører du ikke opp bilen som formue i selvangivelsen siden du ikke leier den. Samtidig får du heller ikke trukket fra rentene som reelt ligger i leiesummen.

Det skal ikke friste å kjøpe bilen ved avtalens utløp

Leasing er som oftes innrettet slik at det ikke skal lønne seg å kjøpe bilen etter leieperioden. Bilfirmaet har gjort en avtale med finansieringsselskapet om gjenkjøp av bilen etter 3 år. Den prisen står i leiekontrakten. Den er som oftest høyere enn antatt markedsverdi på leveringstidspunktet. Det er den fordi det ikke skal friste å kjøpe bilen etter avsluttet avtale. Da mister de deg jo som leasing-kunde!

Ved avsluttet avtale får mange bileiere også en stor og urimelig ekstraregning som forarger. For riper og andre småskader på bilen. Ting man sjelden gjør noe med på egen bil. Forhandler styrer kanskje dette for å ha en så fin bil som mulig å selge videre?

Ved leie kan prisen bli høyere om rentene går opp. Du vil likevel ikke få noen skattereduksjon av dette. Bare høyere månedspris. Dermed er du ikke sikker på hvor gunstig leiekontrakten er før hele leieperioden er over. Først da kan du sammenligne. Om det du har betalt i perioden er like mye som det verditapet og de renteutgifter du ville hatt om du kjøpte bilen.

En orangeringperm med LEASING skrevet på ryggen. Et par briller, en blyant, en kalkulator og et spiralhefte.

Hva lønner seg av kjøp eller leasing?

Så hva lønner seg egentlig? Det er vanskelig å si. Økonomisk er det mest lønnsomt å kjøpe bil om du har beløpet kontant tilgjengelig. Likevel vet du ikke hva bilen har kostet deg før du har byttet den ut og verditapet realiseres. Med andre ord det er ikke enkelt å si hva som er lønnsomt. Statisk kan man gjøre en beregning per i dag, men det er mange momenter som kan forandre på det. Blant annet utviklingen i rentenivået.

Det eneste som er helt sikkert er at uansett hvordan du vrir og vender på alle variablene, så er bilhold et tapsprosjekt økonomisk sett. Det er andre ikke økonomiske faktorer som bestemmer om man har bil eller ikke.

Skal man kjøpe ny eller brukt bil?

Her på denne siden har vi skrevet mye om kjøp av bil, leie, leasing og utlån. Og vi har sett på kostnader ved de forskjellige alternativene. Og kommet med tips om når det ene eventuelt er et bedre alternativ enn et annet. Denne gangen skal vi se litt på årlige kostnader ved å kjøpe ny bil sammenlignet med å kjøpe en brukt bil.

Fem lekebiler i forskjellige farver. En rød lekebil i en hånd. En bilnøkkel i en annen hånd.

Du kan ikke bare fokusere på kjøpesummen

En audi på en haug av mynterMange vil da tenke at det er jo ikke noe å se på. Det er jo bare kjøpesummen som avgjør. Og det er forståelig at de fleste tenker sånn. Dog er det diverse kostnadselementer som må tas med i regnestykket når man skal gjøre en sammenligning. For det første må man regne med høyere variable kostnader med en brukt bil sammenlignet med en ny bil. Det vil si kostnader som påløper ved å bruke bilen. Eldre biler har gjerne høyere forbruk av drivstoff. Det samme gjelder kostnader til service og verksted. På den andre siden vil verdifall utgjøre mye av den årlige kostnaden. Og det er større på en ny bil. Og mest det første året. Et annet element er rentekostnader. Låner du for å kjøpe bil har det en kostnad. Det har det også om du bruker oppsparte midler.

Penger og en bil på vekstskålenI våre beregninger har vi sett på et alternativ hvor en ny bil koster 400 000 kroner og bruktbilen 250 000 kroner. Det er også forutsatt at bruktbilen er 3 år gammel, at bilen eies i tre år med en årlig kjørelengde på 15 000 kilometer. Bereningene er foretatt med kalkulatoren til Smarte Penger. Da vil den årlige kostnaden for helt ny bil bli på drøye 82 000 kroner. Tilsvarende kostnad for den brukte bilen er på drøye 61 500 kroner. En merkbar forskjell altså. Og det meste ligger i verdifallet. Foretas den samme beregningen hvor bilen beholdes i fem år, blir det mindre forskjell mellom de to alternativene. Da er årskostnaden knappe 61 000 kroner ved kjøp av ny bil, mens bruktbilalternativet koster knappe 53 000 kroner.

Bruktbilen kan faktisk koste mer enn nybilen – i innkjøp

Tre llekebiler på et bankkort og pengesedlerAt forskjellen mellom de to alternativene blir mindre desto flere år man beholder bilen, skyldes i all hovedsak verdifallet siden det er størst til å begynne med. Litt for moro er det også sett på to scenarier hvor man finner ut hva bruktbilen skal koste i utgangspunktet for at de to alternativene skal være like. Om man like så godt kan kjøpe ny som gammel. Økonomisk sett og eventuelt ikke følelsesmessig. Beregningene er gjort med tanke på om bilen skal beholdes i tre eller fem år. Beregningene viser at ved et tre års eierskap, må bruktbilen koste 343 000 kroner for at den årlige kostnaden skal bli like stor. Skifter man bil hvert tredje år kan bruktbilen, kanskje overraskende, koste 407 000 kroner for å likestille de to alternativene. Mange vil tenke at det er vel ikke så lurt å betale mer for en bruktbil enn for en helt ny bil. Og logisk tenkt og følelsesmessig er nok det riktig. Det er imidlertid det årlige verdifallet som gjør at det faktisk kan lønne seg å kjøpe bruktbil i stedet for helt ny bil. Og det er ikke et momemnt som kan tas ut av regnestykket. Verdifallet påvirker nemlig hvor mye mer du eventuelt må låne neste gang, siden du får mindre ved salg av den forrige bilen.

 

Kostnader ved bildeling versus egen bil

Grafisk fremstilling av seks biler i en bilpool Mange foretrekker å eie bilen selv, men spesielt i de store byene blir det mer og mer vanlig at man ikke eier bil selv. For noen kan dette være av overbevisningsgrunner mens andre finner det mer praktisk. For andre igjen kan det være økonomiske årsaker. At det rett og slett koster mer enn hva det smaker. For mange kan det da være mer fornuftig å bli med i et bilkollektiv. At man rett og slett deler bilen med andre og kun leier når man har bruk for bil.

Seks gule biler er lik en stor grønn bilHar man bare sporadisk bruk for bil er det ingen tvil om at dette blir vesentlig billigere enn å eie bilen selv. Kanskje behøver du bil bare noen få hverdager i løpet av et år fordi kollektivtilbudet er bra. Kanskje bruker du bare bil i helgene for å dra på tur. Uansett hvordan ditt bilbehov er, kan det være nyttig å sammenligne kostnadene med å eie bilen selv og det å leie den gjennom bildeling, bilkollektiv eller bilpool. Kjært barn har mange navn!

Tegning med to peroner og en bil. Med teksten Car ShareFor å gjøre et par sammenligninger på de to alternativene har vi benyttet bildelingskalkulatoren til smartepenger.no. I det ene alternativet har vi sett på når man leier bilen 10 helger i året til en helgepris på 500 kroner og en kjørelengde på 400 kilometer. I dette alternativet leier man også bilen 20 hverdager i året. Da leier man for tre timer hver gang til en timepris på 50 kroner. Kjørelengden er 50 kilometer hver gang. I det andre alternativet ser vi på mer aktiv helgebruk med leie av bilen i 20 helger. Alle de andre forutsetningene er uforandret.

Tegning med en person i en grønn bil. En person stiger inn i bilen. Teksten CarpoolNår det kommer til kostnadene med å eie bilen er det forutsatt en bruktbil med verdi på 200 000 kroner. Dette vil være en reell verdi i forhold til en mindre bruktbil i et bilkollektiv. Ut fra denne verdien er det regnet rentekostnad og verditap per år samt andre kostnader som påløper ved å eie bilen. Kjørelengden per år er lik antall kilometer som kjøres når bilen leies.

I alternativet med leie 10 helger og 10 ukedager i løpet av året, er det ikke overraskende mye billigere å leie en bil gjennom et kollektiv. Det blir faktisk nesten 24 000 kroner billigere per år. Også når du er mer aktiv i helgene og leier bilen 20 helger per år, så blir den årlige besparelsen med bil fra kollektiv på 11 500 kroner sammenlignet med å eie bilen selv. Du må faktisk leie bil hele 30 helger i løpet av et år før det blir billigere å eie bilen selv. Da “tjener” du 850 kroner på det.

 Kalkulator som viser kostnader med å eie bilKalkulator som viser kostnader med å leie bil

Forskjellen på bilpool og privat bilutleie

Flere og flere velger å ikke eie bilen selv. Årsakene kan være mange. Det kan være vansker med parkering i de store byene. Det kan være at man bruker bilen så lite at det rett og slett ikke er nødvendig å eie bilen selv. Eller det kan være at man synes det koster mer enn hva det smaker. Vi har skrevet om det å leie versus det å leie tidligere. Da har vi også vært inne på dette med å leie bilen når man har behov for den samt det å leie ut sin egen bil. I denne artikkelen skal vi se litt på de to alternativene og fordeler og ulemper med dem i forhold til hverandre.

Blå himmel og skilt med teksten next exit carpool

Bilpool eller bilkollektiv

Seks biler i forskjellige farverI en bilpool eller bildeling får du tilgang til en flåte av biler når du melder deg inn. Du behøver ikke å eie din egen bil. Poolen eller bilkollektivet står for bilene. Du behøver bare et førerkort. Når du blir medlem av en pool får du tilgang til alle bilene i flåten.
I en bilpool eller et bilkollektiv er det fritt valg blant bilene. Bilene står gjerne plassert på faste plasser og bilene kan benyttes 24/7. Reservering foretar man enkelt via et nettbasert bookingsystem. Du behøver ikke å tenke på forsikring siden bilene er forsikret gjennom tjenesten. For å redusere egenandelen kan den som leier også tegne en forsikring for det. Innenfor bilpooler er det gjerne to forretningsmodeller. En non-profitt og en kommersiell. I en non-profit-modell er tjenesten både eid og drevet av medlemmene. Et eventuelt overskudd pløyes derfor tilbake til driften. Når ordningen er kommersiell står det er privat selskap bak som tar seg av driften av tjenesten og bilflåten. Hertz Bilpool er et eksempel på et selskap som driver etter denne modellen i Norge.

Utleie av egen bil

To figuerer og en bil med tekst Car Share på oransje bakgrunn Det andre alternativet er en modell der bileiere kan leie ut bilen sin. Dette blir gjennom en modell som ligner på Airbnb sin for utleie av boliger. Bileierne legger ut bilene sine for utleie online. Brukerne av tjenesten finner bilen de vil leie når de søker på nettet. I hvert tilfelle avtaler de med bileier når de vil leie samt alt det praktiske med henting, overlevering av bilnøkler og kontroll av førerkort etc. Gomore og Nabobil er eksempler på aktører som driver etter denne modellen i Norge. Enkelt og generelt forklart fungerer modellen slik at bileieren oppretter en annonse med bilen som skal leies ut. Det gjøres online, og bileieren bestemmer selv utleieprisen, leiekriterier og tilgjengelighet. Den som vil leie bilen søker den opp, booker og betaler online. Deretter bekrefter eieren bookingen og den som skal leie bilen får nøyaktig adresse og klare instrukser for avhenting av bilen. Ved den fysiske overleveringen deles bilnøklene ut og utleieheftet sjekkes. Utleier forvisser seg om at leieren har gyldig førerkort. Leier sjekker gjerne også bilens tilstand. Etter bruk leveres bilen tilbake med oppfylt drivstofftank. Senere kan utleier og leier på samme måte som hos Airbnb, anbefale hverandre på tjenesten.

Når det kommer til leieperiode er det full avtalefrihet. Bilen kan leies for en uke, et døgn eller på timesbasis. Inkludert i leien er gjerne et gitt antall kilometer. Bruk utover det betales per kilometer. Leier behøver ikke å tenke på forsikring. Den er inkludert i prisen og leveres gjennom tjenesten.

Grønt skilt med tegning av en bil og teksten Car Sharing med blå himmel i bakgrunnen

Bonustap og kostnad forbundet med å bruke forsikringen

Alle som eier en bil vet at det koster. Det finnes sjelden gode økonomiske grunner til å eie bil selv. Derimot kan det finnes flere immaterielle og praktiske faktorer som vektlegges når man vurderer anskaffelse av et kjøretøy. Det er gjerne disse som er avgjørende når det kommer til kjøp. Biler stiger ikke i verdi, men blir mindre verdt for hver dag som går. Samtidig går takstameteret fordi det er mange kostnader forbundet med å eie bilen. Selv om du ikke bruker den i det hele tatt. Du har kostnader som forsikring og årsavgift. Dette må du betale enten du kjører mye eller lite.

Weblease bonus1Vi har tidligere sett på fordeler og ulemper med å eie bil, og i den sammenhengen har vi også vært inne på dette med å tjene noen kroner på bilen, eller rettere sagt redusere den totale utgiftsbiten ved å leie den ut via en bil-pool. Dette kan være interessant for de som ikke behøver bilen til daglig. Vi skal ikke gå nærmere inn på dette denne gangen, men fokusere på forsikringskostnaden. Nærmere bestemt hva du gjør med forsikringen når uhellet er ute.

weblease bonus4En gjennomsnittlig bilforsikring koster 7 500 kroner i året. Må du bruke forsikringen for å reparere en skade får du også et bonustap. Dette vil føre til en økning i den fremtidige forsikringepremien. Har du for eksempel en bonus på 60 prosent vil den fremtidige forsikrings-kostnaden frem til du igjen er på samme rabattnivå bli på 17 000 kroner. For de fleste andre bonusnivåer mellom 20 og 50 prosent, vil den økte kostnaden bli på mellom 18 000 og 19 000 kroner. Skulle du ha en høyere bonus blir det andre summer. Da kommer man opp på trappetrinn hvor du ikke får 10 prosent høyere bonus for hvert år, men bruker fem år på å nå nye fem prosent i bonus. For eksempel fra 70 til 75 prosent. Derfor vil et bonustap i løpet av disse årene koste fra 15 000 til 19 000 kroner. Med den høyeste kostnaden det femte året med 70 prosent.  Har du en bonus på 75 prosent vil kostnaden bli på 9 000 kroner. Weblease bonus3Så det er stor forskjell på å ha en bonus på 75 prosent og 70 prosent på det femte opptjenings-året. Mer enn dobbelt så mye, med 9 000 mot 19 000 kroner. Stor forskjell på kun et år. Uten tvil den gangen det vil koste mest å bruke forsikringen. Er man på toppen av bonusstigen som er det sjette året med 75 prosent, er man så heldig at den første skaden eller uhellet ikke fører til bonustap.

weblease bonus2Har man en enda høyere årlig forsikring på for eksempel 10 000 kroner i året, blir den fremtidige økningen i forsikringskostnaden merkbart større. Da vil den ligge mellom 20 000 og 27 000 kroner avhengig av bonusnivå. På 75 prosent utgjør det 12 000 kroner. Det som til slutt bør være avgjørende for om man velger å bruke forsikringen eller ikke er størrelsen på verkstedregningen og den fremtidige økningen i premien. Er verkstedregningen større enn hva bonustapet koster deg, lønner det seg å bruke bilforsikringen. Er bonustapet mye større enn verkstedregningen betaler du av egen lomme. Da er det mest fornuftig.

weblease bonus5

Få en mulighet for gratis finansiering

Når du skal gå til anskaffelse av nye bil enten du skal kjøpe, leie eller lease den, kommer dette med finansiering svært ofte opp. Om du tar opp et banklån eller om du skal lease kreves det at du har et kontantbeløp eller egenkapital. Ofte har man spart litt slik at denne andelen av finansieringen er på plass, men ikke alltid. Hva gjør man da? Uten dette blir det ingen realisering av planene. Så hva gjør man da for å få dette på plass? Det er langt fra sikkert at du vinner i lotto eller tipping selv om du spiller hver uke.

weblease kalk2På denne siden har vi skrevet om anskaffelse av egenkapital tidligere. Hvordan dette kan ordnes slik at hele finansieringen for investeringen kommer på plass. Dette kan skje i form av private lån, sikkerhet i bolig, oppsparte midler, forbrukslån eller kredittkort. Vi har også nevnt tidligere at om du bruker en dyr finansiering, så kan du bruke noe av dette på casino og se om du har lykken med deg. Om du har det og får en liten eller stor gevinst så kan den benyttes til å nedbetale på den dyre finansieringen. Skulle du prøve lykken på et av de mange nettcasinoene som etterhvert finnes, så er det et ord du bare må lære deg. Det er gratisspinn. Eller free spins. Eller frispinn. Kjært barn har som kjent mange navn.

Weblease spinn3Uansett hvilket av ordene du foretrekker så er dette faktisk noe som alle som er ute etter ekstra finansiering burde benytte seg av. Gratisspinn er som navnet sier nettopp gratis. Benytter du deg av dette kan det faktisk bli slik at du finansierer hele investeringen ved bruk av et enkelt gratisspinn. For den som ikke er så inne i hva free spins er, så er det noe som de aller fleste casinoer online tilbyr til nye spillere i casinoet. Enkelt sagt så er det gratisrunder med spill på automater i casinoene. Med dem kan du spille og håpe på at du vinner gevinster. Om du synes at dette med gratisspinn virker interessant og spennende kan du lese mer om det på freespins-no.com. Free spins er som nevnt noe som nettcasinoene svært ofte tilbyr nye spillere, men du kan også få dette i forbindelse med kampanjer eller som en ekstra bonus når du spinner i vei på en spilleautomat. Ofte er det slik at du må sette inn penger på kontoen din før du blir tildelt frispinnene, men ikke alltid. Noen ganger er gratisspinnene no deposit. Det vil si at du får dem før du i det hele tatt setter inn penger på kontoen din. Det holder med at du foretar en fullstendig registrering med personlig informasjon og åpning av en konto. Da får du disse og kan bruke dem i jakten på en pen gevinst uten at de har kostet deg en krone.

Weblease spinnHva er så haken med dette tenker du kanskje. Når må jeg betale for gratisspinnene? Til det er det å si at det må du aldri. De vil aldri koste deg en krone. Imidlertid kommer free spins ofte med omsetningskrav. Det innebærer at du må omsette en gevinst fra et frispinn et gitt antall ganger før du kan ta ut gevinsten i form av kontanter. Omsetingskravene for gratisspinn varierer fra casino til casino. Noen ganger er det et krav på bare 20 ganger. Andre ganger er det kanskje så mye som 50 ganger. Typisk for nettcasinobransjen så ligger det rundt 35 ganger. Det betyr at om du vinner 2 000 kroner med et free spin, så må denne gevinsten omsettes 35 ganger før du kan ta ut pengene. Dette høres kanskje mye ut, men det er ikke alltid slik. Flere og flere casinoer kommer nå med gratispinn uten omsetningskrav. Dette gjør de for å trekke til seg nye kunder og for å kunne tilby noe som konkurrentene ikke tilbyr.

Weblease spinn2For deg som er ute etter en fri lunch og det å kunne vinne helt uten risiko og betingelser, er dette bare suverent. Faktisk er det en vinn-vinn-situasjon for begge parter. For deg som spiller kan du vinne uten at det koster deg noe. For nettcasinoet er det en ny kunde i stedet for en ny kunde hos et av de konkurrerende nettcasinoene. Er du deg dette bevisst kan du få mange sjanser til å vinne hos nettcasinoene. Finn frem til de som gir bort gratisspinn uten at du behøver å sette inn penger på kontoen, eller spille for et minimumsbeløp før du blir tildelt spinnene. Registrer deg der og ta i mot det du kan få gratis. Finn samtidig frem til de casinoene som gir bort free spins uten omsetningskrav og ta for deg av godene deres først. Deretter er det bare å spille på de automatene som er gyldige for bruk av gratisspinnene. Benytt deg av dette over alt i jakten på store eller små gevinster. Vinner du så avslutter du og tar ut pengene. Deretter er det å prøve lykken i neste casino til du vinner eller til frispinnene er oppbrukt.

Weblease spinn1

Det er selvfølgelig ingen garantier for at du vinner, men om du vinner så er pengene et fint bidrag i finansieringen av et nytt kjøretøy. Enten som del av egenkapitalen, eller som en nedbetaling av et lån. Uansett om du vinner eller ikke så har du ingen ting å tape. Dette koster deg ikke en krone og det er helt uten risiko. Du har egentlig ikke råd til å la være. Så finn frem til de riktige casinoene på nettet og prøv lykken. Kanskje ble det en billig bil eller en bedre bil enn hva du opprinnelig hadde planer om. Nyt gratislunsjen og lykke til!

Weblease leie3

Når er det billigere å lease enn å eie bilen?

Mange som eier bil selv gjør det fordi det gir dem større frihet og fleksibilitet. De gjør det ikke fordi det er økonomisk gunstig. Det er et valg man har tatt før investeringen. Forhåpentligvis er man også klar over de økonomiske implikasjonene av valget. Når man nå en gang har bestemt seg for å ha egen bil med daglig tilgang, kan det være interessant å sammenligne forskjellige måter å finansiere dette på. Her tenkes det på å eie bilen når den er finansiert med et billån. Eller hvordan regnestykket ser ut om man heller velger å lease bilen. Tidligere har vi sett på fordeler og ulemper med dette. Denne gangen skal vi se på hvordan dette regnestykket blir når du kjøper bil og finansierer det med et billån og sammenligne dette med at du leaser den samme bilen.

Weblease leie4

Under gitte forutsetninger er leasing billigere enn billån

Weblease leieI beregningen som er gjort ved hjelp av kalkulatoren fra Smarte Penger er det lagt inn visse forutsetninger. Det er tatt utgangspunkt i at bilen koster 350 000 kroner. Samtidig er det også lagt til grunn at egenkapitalen eller kontantbeløpet er på 40 000 kroner. Det er likt i de to tilfellene for å gjøre det helt sammen-lignbart. Som man ser vil det å kjøpe en vanlig bil for 350 000 kroner eller lease denne for tre år, gi en merkbar forskjell i de årlige kostnadene. Faktisk vil kostnadene med å eie være nesten 12 000 kroner høyere per år sammenlignet med leasingalternativet. Faktisk er det nesten 25 prosent dyrere å kjøpe bilen enn å lease den. Det er stor forskjell. Nå kan noen anføre at man ikke behøver å kjøpe så dyr bil. Det er riktig, men en nybilpris på 350 000 kroner er ikke urealistisk for en bil i mellomklassen i dag. Kryssningspunktet for de to finansierings-formene finner man ved en pris på 276 900 kroner. Da vil begge finansierings-formene koste like mye. Jo dyrere bilen er, desto mer fordelaktig vil det være å velge finansiering via leasing. Dette er det også selv om man justerer opp måneds-leien for leasing-løsningen. I et tenk tilfelle hvor bilen koster 600 000 kroner og månedsleien dobles opp til 4 800 kroner, vil det likevel være nesten 24 000 kroner dyrere per år. Det vil si at det vil koste deg 2 000 kroner mer i måneden å kjøpe bilen i stedet for å leie den. Tenker man den andre veien og kjøper en liten bil som har en nybilpris på 200 000 kroner, vil det mest sannsynlig lønne seg å kjøpe den. Justeres månedsleien ned til 1 600 kroner for å avspeile at bilen koster mindre, vil årskostnaden da bli nesten 3 000 kroner i favør av å eie bilen.

Weblease leie2Så er det selvfølgelig andre momenter som kan påvirke regnestykket. Leases bilen kan du risikere å betale for unormal slitasje og skader på bilen. Det er ikke lagt inn i de beregningene som er gjort her. Får du en ekstraregning der kan det forskyve vurderingen i favør av å eie bilen. Imidlertid må dette bli en solid ekstraregning. I tilfellet som er brukt i kalkulatoren må denne bli på nesten 36 000 kroner for at de to finansieringsformene skal koste like mye totalt sett. En slik ekstraregning er det mer enn tvilsomt at du vil risikere å få.

På nye biler vil verdifallet være størst de første årene. Dette vil derfor også favorisere leasing av nye biler. Et vanlig verdifall på en bil vil ligge på 40 prosent over de tre første årene. Kjøper du bruktbil vil det være mer gunstig å kjøpe. Det er imidlertid tatt utgangspunkt i helt ny bil her for å kunne sammenligne de to alternativene. En av de store fordelene med leasing er jo nettopp at man har ny bil hvert tredje år. Som det fremgår i tabellen ovenfor så vil prisfallet som man får være nesten 36 000 kroner større enn hva det burde ha vært for at de to alternativene skulle vært like. Likevekt markedsverdi er det som bilen ideelt sett burde være verdt etter tre år for at de to alternativene skal kunne velges på like vilkår. Siden forskjellen er så stor betyr det i dette tilfellet at det må komme en tilsvarende ekstraregning på leasingalternativet etter tre år, for at det i det hele tatt skal vurderes å kjøpe bil i stedet for å lease den.

Weblease leie3

Hva det egentlig koster å eie en bil

Mange som eier bil selv er faktisk ikke klar over de reelle kostnadene forbundet med å eie bilen. Verdifallet er den største bilkostnaden de første årene. Deretter vil det fra 75 000 kjørte kilometer være verkstedregningene som øker merkbart. De aller fleste tenker ikke på alle kostnadene som er forbundet med det å eie bil. Spør du den jevne bileier om hva som er kostnadene vil nok den store majoriteten svare billån, forsikring, årsavgift samt drivstoff og olje. Det er imidlertid viktig å være klar over at kostnadssiden består av mye mer. Den består faktisk av alle disse momentene; verdifall, rentekostnader, forsikring, årsavgift, drivstoffutgifter, bomstasjon, service, reparasjoner, vedlikehold og dekk. I tillegg kan parkering også tas med som en ikke ubetydelig kostnad mange steder. Nedbetaling på lån er også en utgift, men den holdes utenfor i regnestykket. Det er på en måte tvungen sparing selv om det er en utgift som påvirker likviditeten mens du nedbetaler på lånet.

weblease kalk2Store årlige kostnader med å eie bil

Weblease kalkulatorI bildet til venstre kan du se hva både den daglige og årlige kostnaden ved å eie bilen blir i et tenkt tilfelle. Eksemplet er ganske normalt. Det gjelder ved kjøp av en et år gammel bruktbil som eies i fem år. Årlig kjørelengde er satt til 16 000 kilometer. og det er valgt en bil i mellomklassen til en kjøpesummen av 400 000 kroner. Som kalkulatoren til Smarte Penger viser er kostnaden per år stor.

Undersøkelser viser at privatbiler faktisk står stille hele 96 prosent av tiden. Da løper takstameteret størsteparten av tiden du faktisk ikke bruker bilen og du betaler dermed mye for å eie den. Tar vi utgangspunkt i eksemplet i kalkulatoren og leker litt med tallet 96 prosent, så innebærer det at mye av av den årlige bilkostnaden påløper selv når bilen ikke er i bruk. Tar vi vekk de variable kostnadene forbundet med bruken av bilen, inkludert service- og reparasjonskostnadene, og justerer de faste kostnadene med de 4 prosentene av tiden bilen er i bruk, får vi frem kostnaden for stillstanden eller parkerings-tiden. I dette tenkte tilfellet vil den kostnaden bli på 56 200 kroner i året eller 154 kroner per dag. Brutt ned på timer gir det en parkeringskostnad på litt mer en kroner 10,50 per time. Det synes mange er mye når de skal parkere i en gate eller på en stor parkeringsplass. Noen vil kanskje synes at det er litt søkt å regne på denne måten, men det får nå en gang frem den faktiske kostnaden ved å eie en bil som ikke er i bruk.

I kalkulatoren er begrepet “marginal-kostnaden for en ekstra kjørt kilometer” brukt. Det som ligger i dette er at når alle faste kostnader som ikke påvirkes av bruken (rente, verdifall, forsikringen, etc) holdes utenfor, får vi kostnaden som påløper ved å kjøre bilen en ekstra kilometer. Dersom du uansett ønsker å eie en bil, og skal sammenligne kostnaden ved å bruke bilen opp mot alternativ transport som taxi, fly, tog og buss, er det den marginale kostnaden du skal anvende. Som man skjønner av tallene fra kalkulatoren er det ikke ubetydelige kostnader som påløper per dag og årlig når man eier bil. Du kjører mye taxi gjennom et år for det samme beløpet. Derfor går ikke dette med å eie opp økonomisk uten at du legger inn andre variavler i ditt private regnestykke. Det kan være at du legger bilen inn i en utleiepool. Da får du ned dine egne kostnader siden bilen vil generere inntekter. Men uansett må du sette en bra pris på dette med friheten som det gir å ha egen bil, for at regnestykket skal gå i pluss. Leier du ut bilen mister du samtidig en del av fleksibiliteten, så dette har jo også en kostnad.weblease kaklu

Vi vil i senere artikler komme tilbake til andre eie- eller finansieringsformer og se på årlige kostnader forbundet med dem. Da vil vi gå grundigere inn på leasing versus eie, og hva du for eksempel kan spare på å gå inn i bilkollektiv i stedet for å eie bilen selv.

Weblease kalk

Hva gjør du når du mangler egenkapital?

Når du går med et ønske om å kjøpe deg ny bil er det mye du skal tenke over. Vi har tidligere skrevet om finansieringsformer og andre momenter du skal tenke over i den prosessen. Hvor mye skal den koste? Hvor lenge skal du ha bilen og hvor langt kjører du i året? Vil du ha helt ny bil eller er det greit med en bruktbil?

Weblease EK5

Når du har tenkt igjennom alle disse momentene og sikkert andre som også har dukket opp underveis, er du klar for å begynne på det praktiske. Det innebærer å lete etter og se på det du ønsker å investere i. Parallelt med dette ordner du deg også finansiering slik at du kan slå til og kjøpe eller lease når det riktige objektet dukker opp. Har du nok penger på konto så benytter du disse midlene og kjøper med dem. Imidlertid er det slik at de færreste av oss har så mye på kontoen at vi kan benytte oss av denne muligheten. Da må det ses etter andre alternativer for å finansiere investeringen. Vi har tidligere skrevet om billån og hva du skal tenke på da. Et slikt lån kan enten tas med sikkerhet eller pant i bilen, eller ved sikkerhet i fast eiendom om du har mulighet for å benytte deg av dette alternativet. Det siste er som oftest den billigste finansieringsformen. Er du kommet frem til at du vil ha helt ny bil, men ønsker å bytte hvert tredje år er leasing en finansieringsform du kan benytte. Fordeler og ulemper med leasing har vi skrevet om tidligere. Hvilken løsning du kommer frem og hvilket alternativ som passer best for deg kommer du antagelig greit frem til i løpet av den initierende fasen av denne kjøpsprosessen.

Weblease EK4

Hvordan få tak i nok egenkapital?

I alle prosesser hvor det skal investeres i dyrere aktiva, det være seg bolig, ferieeiendom eller bil er problemstillingen rundt dette med egenandel eller egenkapital en stadig tilbakevendende tema. Som nevnt tidligere har de færreste av oss nok penger på kontoen eller andre oppsparte midler som kan benyttes. Hva gjør vi da? Jo vi ser på alternative løsninger. Ved kjøp av eiendom er egenkapitalkravet på 10 til 20 prosent, og med utviklingen som har vært i prisene de siste 20-25 årene, er det vanskelig om ikke umulig å spare like mye som prisene øker. For biler utvikler prisene seg mer normalt så der kan det være mulig å sette av penger slik at du har til egenandelen. For biler kan dette kravet variere noe, men er typisk på 20 til 35 prosent av kjøpesummen.Weblease EK

Om du ikke klarer å spare nok må du vurdere andre alternativer. Du kan for eksempel låne av venner og bekjente. Dette er som oftest den billigste formen for ekstern finansiering. Disse låntagerne er som oftes veldig snille i forhold til at du må betale rente. Får du ikke tak i midler via dette nettverket må du se på andre alternativer. Her kan det med enkel tilgang på litt dyrere og usikrede lån være en løsning. I dag er det enkelt å søke om både forbrukslån og kredittkort på nettet. Dette er dyrere enn boliglån og billån, men kan være ditt eneste alternativ. Da kan du ta opp et mindre lån som du enten bruker som egenkapital om du låner til bil eller som egenandel om du velger leasing. Deretter prioriterer du å nedbetale dette siden det er den dyreste finansieringen. De fleste av oss spiller gjerne lotto eller tipping i håp om å få en pen gevinst som vi kan ha glede av.Weblease EK3 En annen mulighet til å vinne en stor eller liten gevinst kan være å spille på casino. Dette kan du enten gjøre ved å besøke et casino når du er ute og reiser eller ved å spille på et av de mange nettcasinoene som finnes. I jakten på gevinsten kan du spille med egne penger eller du kan kanskje velge å ta opp et lite forbrukslån for å spille med. Velger du dette alternativet er det viktig at du setter en grense for hvor mye du vil satse og holder deg til det. Skal du for eksempel på en vennereise til Monaco kan det være at dere setter av en kveld til et besøk av casinoet i Monte Carlo. Da kan det være at du tar opp et lite ekstra lån på 3 000 kroner som du ønsker å bruke for å spille for sammen med resten av casinogjengen. Da får dere en hyggelig kveld på casino som kan by på mye spenning. Om dette er dine egne penger eller om du har lånt dem, er det viktig å være klar over at du ikke er garantert å vinne. I likhet med tipping og lotto er du ikke garantert gevinst. Derfor bestemmer du deg for å ikke bruke mer enn de 3 000 kronene og avslutter når de er spilt for og du eventuelt ikke har vunnet noe. På den måten unngår du å pådra deg mer tap eller lån enn hva du bestemte deg for på forhånd.

Weblease casino

Konklusjon

Om du ender opp med en gevinst, stor eller liten bruker du av denne til å nedbetale på lånet ditt. Da vil du ikke ha noen dyr finansieringsform i form av forbrukslån eller kredittkort. Kanskje er gevinsten så stor at du kan betale ned på hovedfinansieringen også. Velger du å tippe eller spille når du starter prosessen med å vurdere kjøp av ny bil, kan det være at du ikke behøver noen dyr finansiering for å ha nok egenkapital i det hele tatt. Med en liten innsats kan du ha vunnet nok til å ha den egenfinansieringen som du behøver for å kjøpe eller lease en bil. Faktisk kan det være at du har mer en minstekravet til egenkapital også. På det viset kan du ved å ha vært tidlige ute ha sikret deg en god finansieringsbase. Du skal imdlertid være klar over de risiki som er forbundet med dette og at du kan tape pengene også. Tar du imidlertid høyde for dette, setter grenser og går inn i det med åpne øyne, kan det være et alternativ. Med andre ord kan du håpe på eller sikre deg egenkapitalen eller egenandelen på flere måter. Enten ved å spille casino, lotto, tippe, spare eller ta opp forbrukslån eller kredittkort. Noen av disse garanterer deg midlene, mens andre ikke gjør det. Noen av dem er mer fornuftig enn andre også. Og noen er billigere enn andre. Hva du velger er opp til deg, men er dette med å få tak i nok egenkapital til å kjøpe eller lease en ny bil en problemstilling, så finnes det alternativer om du tenker litt utenfor boksen.

Weblease EK1

Leie av og utleie av bil

Vi har tidligere skrevet om både leasing og billån fordi vi er opptatt av å rådgi riktig når det eventuelt skal investeres i et kjøretøy. Samtidig er det også riktig å rådgi i forhold til om det i det hele tatt er lønnsomt å investere i bil. Alle vet jo innerst inne at i kroner og øre er det aldri det. Årsaken til det er at bilen bare faller i verdi og ikke kan ses på som et investeringsobjekt, sammenlignet med for eksempel en bolig. Derfor er det jo som oftest de immaterielle verdiene som avgjør. I hverfall for en som er økonom i sitt hjerte.

Billeie2

Privatbilen står mye stille

Undersøkelser viser at en privatbil står stille omtrent 96 prosent av tiden. Da betaler man mye for å ha den. Derfor er det fra et økonomisk synspunkt dårlig økonomi i det å ha egen bil. Det som avgjør er vel svært ofte ikke økonomiske faktorer. Sånn som at det er praktisk, at det gir frihet og selvstendighet, og ikke minst at det er fleksibelt sammenlignet med andre alternativer. Det gjelder bare å vite at man betaler for det. I teorien kan du kjøre mye taxi for det det koster å eie bil utover de variable kostnadene.

Hva så om du kommer frem til at det er kjekt med bil en gang i blant, men at du ikke er avhengig av å ha den valgfriheten som følger med å eie den selv. Da leier du bil ved behov og bruker den bare når du trenger bil rent konkret. Å leie når du har behov er det mest økonomiske. Det koster deg uten tvil minst per år. Borte blir da kostnader til forsikringer, vedlikehold, årsavgift og lignende. Det eneste du bruker penger på er de variable utgiftene til drivstoff. Dette er jo driftsutgifter ved bruk som du har uansett om du eier eller leier en bil.

Nye alternativer til det å eie bil

bilpoolenFor deg som leier bil bare ved behov finnes det flere alternativer. Fremdeles eksisterer det mange tradisjonelle bilutleieselskaper, men det tenkes også nytt innenfor denne sektoren. Nå finnes det også aktører som for eksempel nabobil.no eller andre bilpooler, som tilbyr deg å leie en bil i nabolaget når du ønsker det. Det blir på en måte som Airbnb bare på bilfronten. Ønsker du å leie bare når du behøver bil, kan dette være et like så greit og helt klart billigere alternativ enn tradisjonelle utleieselskaper.

For deg som eier en bil og som ønsker å få noe igjen for de 96 prosentene av tiden den faktisk ikke blir brukt, er aktører som nabobil.no en fin ting. Det gir også deg som bileier muligheter for å tjene eller spare penger. Har du en bil kan du få andre til å betale mye av kostnaden for deg ved å leie den ut i de periodene hvor du selv ikke har bruk for den. Med slike alternativer kan faktisk det økonomiske regnestykket og de vurderingene som tas i forbindelse med et eventuelt kjøp, bli både enklere og mer basert på rasjonelle kriterier. Siden det da ikke blir de følelsesmessige momentene som vektlegges, kan et bilkjøp faktisk tas med lettere hjerte for en som også er økonomisk anlagt. Billeie